เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย


สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (The Association of Thai Digital Industries) ใช้อักษรย่อว่า ATDI ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขที่ จ.5718/2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ก่อตั้งประกอบด้วย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม และสมาชิกอีกจำนวนหนึ่ง โดยที่มาของสมาคมฯ เริ่มจากกลุ่มนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อผลักดันอุตสหกรรมดิจิทัลให้ตอบสนองกับความต้องการของประเทศ โดยสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. จัดประชุมวิชาการและจัดทำวารสารวิชาการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพของการศึกษาด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. การบริการวิชาการ งานวิจัย การให้คำปรึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขา
    ที่เกี่ยวข้อง
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด