ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

นายกสมาคม

aSST.pROF. sUPAPORN kIATTISIN

pRESIDENT


 

 

นาวาอากาศเอก ศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

ที่ปรึกษาสมาคม

Gp.Capt. pROF. Prasong Praneetpolgrang

Advisor


ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

อุปนายก

Dr. Smitti Darakorn Na Ayuthaya

VICE pRESIDENT


โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

อุปนายก

Rojjalak Chuckpaiwong 

VICE pRESIDENT


ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

กรรมการ

Prof. Somkiat Wattanasirichaigoon, M.D.

Commitee member


ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น

กรรมการ

Asst. Prof.  Taweesak Samanchuen

Commitee member


ปรัชญ์ สง่างาม

กรรมการและนายทะเบียน

Prush Sa-nga-ngam

Comittee memeber and registar


สุชัญญา ราษฎรนิยม

กรรมการและประชาสัมพันธ์

Suchanya Ratsadonniyom

Committee member and public relations


ลักษมี ชูใจ

กรรมการและเหรัญญิก

Luksamee Chujai

Commitee member and treasurer


รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม

กรรมการและเลขานุการ

Assoc.Prof. Adisorn Leelasantitham

Committee member and General Secretary