ข่าวสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย


ประชุมวิชาการ TIMES-iCON2019

สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยร่วมกับกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562

 


ประชุมวิชาการ TIMES-iCON2018

สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยร่วมกับกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2018) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561